چهارشنبه ٠٨ مرداد ١٣٩٣ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > سرویس های دیتا 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2,687
قیمت روز قبل: 2,693
درصد تغییر: -0.22
حجم معامله: 1,497,826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرفه MPLS‌

نقطه به نقطه

MPLS

سرعت

يكماه و نيم شهري

يكماه و نيم بين شهري

ماهانه شهري

ماهانه بين شهري

يكماه و نيم شهري

يكماه و نيم بين‌ شهري

ماهانه شهري

ماهانه بين شهري

64 K

450,000

675,000

300,000

450,000

525.000

750.000

350.000

500.000

128 K

675,000

1,012,000

450,000

675,000

787.000

1.125.000

525.000

750.000

256 K

1,125,000

1,687,000

750,000

1,125,000

1.312.000

1.875.000

875.000

1.250.000

512 K

1,800,000

2,700,000

1,200,000

1,800,000

2.100.000

3.000.000

1.400.000

2.000.000

1 M

2,700,000

4,050,000

1,800,000

2,700,000

3.150.000

4.500.000

2.100.000

3.000.000

2 M

4,500,000

6,750,000

3,000,000

4,500,000

5.250.000

7.500.000

3.500.000

5.000.000

4 M

7,200,000 

10,800,000 

4,800,000 

 7,200,000

8.400.000

12.000.000

5.600.000

8.000.000

8 M

11,250,000

16,875,000

7,500,000

11,250,000

13.125.000

18.750.000

8.750.000

12.500.000

20 M

 17,100,000

25,650,000 

11,400,000 

17,100,000 

19.950.000

28.500.000

13.300.000

19.000.000

34 M

29,250,000

43,875,000

19,500,000

29,250,000

34.125.000

48.750.000

22.750.000

32.500.000

100 M

49,050,000

73,575,000

32,700,000 

49,050,000

57.225.000

81.750.000

38.150.000

54.500.000

155 M

76,500,000

114,750,000

51,000,000

76,500,000

89.250.000

127.500.000

59.500.000

85.000.000

      

تعرفه خدمات اينترانت

سرعت

64 K

128 K

256K

512K

1M

2M

4M

8M

20M

34M

100M

155M

ماهانه

210.000

315.000

525.000

840.000

1.260.000

2.100.000

3.360.000

5.250.000

7.980.000

13.650.000

22.890.000

35.700.000

يك ماه و نيم

315.000

472.500

787.500

1.260.000

1.890.000

3.150.000

5.040.000

7.875.000

11.970.000

20.475.000

34.335.000

53.550.000

 

تعرفه خدمات اينترنت  تجاری

سرعت (بيت بر ثانيه)‌

پهناي باند اينترنتي (ماهانه جديد)‌ ريال

64 K

550.000

128 K

990.000

256 K

1.650.000

512 K

2.970.000

1 M

4.455.000

2 M

8.800.000

4 M

16.335.000

8 M

29.700.000

20 M

65.065.000

34 M

112.640.000

100 M

326.700.000

155 M

421.740.000

 

تعرفه ماهانه
تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها نقطه به نقطه در سراسر کشور
سرعت (بیت بر ثانیه)
ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا به ازای هر لینک
شهری
بین شهری
(داخل استانی)
بین شهری
(بین استانی)
64 کیلو
300.000ریال
450.000ریال
900.000ریال
128 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
256 کیلو
2/5 برابر 64 کیلو
2/5 برابر 64 کیلو
2/5 برابر 64 کیلو
512 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
6 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
2048 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
4 مگا
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
8 مگا
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
20 مگا
38 برابر 64 کیلو
38 برابر 64 کیلو
38 برابر 64 کیلو
34 مگا
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
100 مگا
109برابر 64 کیلو
109برابر 64 کیلو
109برابر 64 کیلو
(STM1) 155 مگا
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
STM4
450 برابر 64 کیلو
450 برابر 64 کیلو
450 برابر 64 کیلو
STM16
1200 برابر 64 کیلو
1200 برابر 64 کیلو
1200 برابر 64 کیلو

 

تعرفه ماهانه
تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکلMPLS-IP
سرعت (بیت بر ثانیه)
عرض باند سرویس تحت پروتکل (IP) به ازای هر لینک
شهری
MPLS ویژه
بین شهری
(داخل استانی)
MPLS ویژه
بین شهری
(بین استانی)
MPLS ویژه
MPLS
عادی
64 کیلو
350.000ریال
500.000ریال
800.000ریال
300.000ریال
128 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
256 کیلو
5/2 برابر 64 کیلو
5/2 برابر 64 کیلو
5/2 برابر 64 کیلو
برابر 64 کیلو
512 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
6 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
2048 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
4 مگا
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
8 مگا
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
20 مگا
38 برابر 64 کیلو
38 برابر 64 کیلو
38 برابر 64 کیلو
38 برابر 64 کیلو
34 مگا
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
100 مگا
109برابر 64 کیلو
109برابر 64 کیلو
109برابر 64 کیلو
109برابر 64 کیلو
155 مگا
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
   
 تعرفه های فوق به ازای هر اتصال به ابرIP می باشد.
  • ارائه خدماتVLAN ویژه با تعرفهMPLS-IP ویژه وVLAN عادی با تعرفهMPLS-IP عادی صورت می گیرد.
  • ارائه خدماتVLAN بصورتHalf Duplex با نصف تعرفه های مندرج در جدول فوق محاسبه می گردد.

  تعرفه ماهانه

تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها به سرویس اینترانت و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت وVOIP
سرعت (بیت بر ثانیه)
اینترانت
اینترنت
تلفن اینترنتی بین المل
VOIP
64 کیلو
210.000 ریال
1.100.000 ریال
1.900.000 ریال
128 کیلو
1/5 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
256 کیلو
2/5 برابر 64 کیلو
3 برابر 64 کیلو
3 برابر 64 کیلو
512 کیلو
4 برابر 64 کیلو
5 برابر 64 کیلو
6 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
6 برابر 64 کیلو
9 برابر 64 کیلو
11 برابر 64 کیلو
2048 کیلو
10 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
4 مگا
16 برابر 64 کیلو
27 برابر 64 کیلو
27 برابر 64 کیلو
8 مگا
25 برابر 64 کیلو
45 برابر 64 کیلو
45 برابر 64 کیلو
20 مگا
38 برابر 64 کیلو
91 برابر 64 کیلو
91 برابر 64 کیلو
34 مگا
65 برابر 64 کیلو
128 برابر 64 کیلو
128 برابر 64 کیلو
100 مگا
109برابر 64 کیلو
330 برابر 64 کیلو
330 برابر 64 کیلو
(STM) 155 مگا
170 برابر 64 کیلو
426 برابر 64 کیلو
426 برابر 64 کیلو
   
 تعرفه های فوق به ازای هر اتصال به ابرIP می باشد.
             
توضیحات:
  • این خدمات شامل اینترنت داخلی کشور، ارتباطات نقطه به نقطه و شبکه خصوصی مجازی (VPN) تماماً از طریق توافقنامه سطح خدمات (SLA) تامین شده و سرعت های ذکر شده تضمین می شود.
  • به منظور انطباق باند نامتقارنICP با تعرفه های دیتا، متوسط پهنای باند دریافت و ارسال بعنوان پهنای باند ارتباطICP با اینترنت در نظر گرفته می شود.
  • در صورتی که پهنای درخواستی متقاضیان در جدول تعرفه ها موجود نباشد، تعرفه مربوط با محاسبه خطی تعرفه های بالا و پایین و پهنای باند درخواستی محاسبه می گردد.
  • برای سرعت های بالاتر از 4 مگابیت در ثانیه در ارتباط با شبکه داخلی با پروتکلIP و شبکه جهانی با پروتکلIP، هزینه تامین ارتباط از محل مشترک تا مرکز ارائه دهنده خدمات به عهده مشترک است.
  • تعرفه اینترنت و اینترانت برای پهنای باند بیش از 155 مگابیت بر ثانیه، بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند 155 مگابیت بر ثانیه ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.
  • در صورت تامین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز ارتباطات داده ها برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد، تعرفه بصورت تجمیع متناسب با ظرفیت درخواستی متقاضی برابر جدول تعرفه های مربوطه محاسبه گردد.
  • مبلغ حق عبورVOIP در ارتباط با خدمات اینترنت دریافتی از موسسات دارای مجوزICP، معادل ما به التفاوت تعرفه اینترنت و تعرفه تلفن اینترنت بین الملل است. (به عبارت دیگر: تعرفه حق عبورVOIP برابر است با تعرفه تلفن اینترنت بین المللVOIP منهای تعرفه اینترنت)
محاسبه هزینه واگذاری خدمات موقت شرکت فناوری اطلاعات، بصورت روز شمار طبق جداول مصوب اقدام خواهد گردید.

 

 


كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان تهران می باشد... Copyright © 2012 tct.ir. All Rights Reserved