صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > سرویس های دیتا 

سرویس های دیتا

 

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 200 خود مصوبه پیشین نرخ پهنای باند اینترنت را مبنی بر تخفیف 35 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت، برای ارائه کنندگان خدمات اینترنت ADSL تغییر داد و به تخفیف 25 درصد برای تمام ارائه دهندگان اینترنت اصلاح کرد.


بر این اساس تعرفه پهنای باند اینترنت برای تمامی خدمات، کاربردها و بهره‌برداران با 25 درصد کاهش نسبت به مصوبه جلسه 166 مورخ 92.3.30 به شرح ذیل تعیین شده است:

 

نرخ پهنای باند اینترنت تجاری  

ردیف

BW

تعرفه

1

64

550000

2

128

990000

3

256

1650000

4

512

2970000

5

1M

4455000

6

2M

8800000

7

4M

16335000

8

8M

29295000

9

20M

59241000

10

34M

83328000

11

100M

214830000

12

155M

277326000

 

 

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها نقطه به نقطه در سراسر کشور 

سرعت (بیت بر ثانیه)

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا به ازای هر لینک

شهری

بین شهری

(داخل استانی)

بین شهری

(بین استانی)

64 کیلو

300.000ریال

450.000ریال

900.000ریال

128 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

256 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

512 کیلو

4 برابر 64 کیلو

4 برابر 64 کیلو

4 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

6 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

10 برابر 64 کیلو

10 برابر 64 کیلو

10 برابر 64 کیلو

4 مگا

16 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

8 مگا

25 برابر 64 کیلو

25 برابر 64 کیلو

25 برابر 64 کیلو

20 مگا

38 برابر 64 کیلو

38 برابر 64 کیلو

38 برابر 64 کیلو

34 مگا

65 برابر 64 کیلو

65 برابر 64 کیلو

65 برابر 64 کیلو

100 مگا

109برابر 64 کیلو

109برابر 64 کیلو

109برابر 64 کیلو

(STM1) 155 مگا

170 برابر 64 کیلو

170 برابر 64 کیلو

170 برابر 64 کیلو

STM4

450 برابر 64 کیلو

450 برابر 64 کیلو

450 برابر 64 کیلو

STM16

1200 برابر 64 کیلو

1200 برابر 64 کیلو

1200 برابر 64 کیلو

 

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکلMPLS-IP

 

سرعت (بیت بر ثانیه)

عرض باند سرویس تحت پروتکل (IP) به ازای هر لینک

شهری

MPLS ویژه

بین شهری

(داخل استانی)

MPLS ویژه

بین شهری

(بین استانی)

MPLS ویژه

MPLS

عادی

64 کیلو

350.000 ریال

500.000 ریال

800.000 ریال

300.000 ریال

128 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

1.5 برابر 64 کیلو

256 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

2.5برابر 64 کیلو

512 کیلو

4 برابر 64 کیلو

4 برابر 64 کیلو

4 برابر 64 کیلو

4 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

6 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

10 برابر 64 کیلو

10 برابر 64 کیلو

10 برابر 64 کیلو

10 برابر 64 کیلو

4 مگا

16 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

8 مگا

25 برابر 64 کیلو

25 برابر 64 کیلو

25 برابر 64 کیلو

25 برابر 64 کیلو

20 مگا

38 برابر 64 کیلو

38 برابر 64 کیلو

38 برابر 64 کیلو

38 برابر 64 کیلو

34 مگا

65 برابر 64 کیلو

65 برابر 64 کیلو

65 برابر 64 کیلو

65 برابر 64 کیلو

100 مگا

109برابر 64 کیلو

109برابر 64 کیلو

109برابر 64 کیلو

109برابر 64 کیلو

155 مگا

170 برابر 64 کیلو

170 برابر 64 کیلو

170 برابر 64 کیلو

170 برابر 64 کیلو

 

 تعرفه های فوق به ازای هر اتصال به ابرIP می باشد. 

•·  ارائه خدماتVLAN ویژه با تعرفهMPLS-IP ویژه وVLAN عادی با تعرفهMPLS-IP عادی صورت می گیرد.

  •· ارائه خدماتVLAN بصورتHalf Duplex با نصف تعرفه های مندرج در جدول فوق محاسبه می گردد.

 

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها به سرویس اینترانت و دسترسی

 به شبکه جهانی اینترنت وVOIP

 


سرعت (بیت بر ثانیه)


اینترانت


تلفن اینترنتی بین المل

VOIP

64 کیلو

210.000 ریال

1.900.000 ریال

128 کیلو

1.5برابر 64 کیلو

2 برابر 64 کیلو

256 کیلو

2.5 برابر 64 کیلو

3 برابر 64 کیلو

512 کیلو

4 برابر 64 کیلو

6 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

6 برابر 64 کیلو

11 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

10 برابر 64 کیلو

16 برابر 64 کیلو

4 مگا

16 برابر 64 کیلو

27 برابر 64 کیلو

8 مگا

25 برابر 64 کیلو

45 برابر 64 کیلو

20 مگا

38 برابر 64 کیلو

91 برابر 64 کیلو

34 مگا

65 برابر 64 کیلو

128 برابر 64 کیلو

100 مگا

109برابر 64 کیلو

330 برابر 64 کیلو

(STM1) 155 مگا

170 برابر 64 کیلو

426 برابر 64 کیلو

 


    تعرفه های فوق به ازای هر اتصال به ابرIP می باشد.

 •· این خدمات شامل اینترنت داخلی کشور، ارتباطات نقطه به نقطه و شبکه خصوصی مجازی (VPN) تماماً از طریق توافقنامه سطح خدمات

 (SLA) تامین شده و سرعت های ذکر شده تضمین می شود.

 •· در صورتی که پهنای درخواستی متقاضیان در جدول تعرفه ها موجود نباشد، تعرفه مربوط با محاسبه خطی تعرفه های بالا و پایین و پهنای باند درخواستی محاسبه می گردد.

 •· برای سرعت های بالاتر از 4 مگابیت در ثانیه در ارتباط با شبکه داخلی با پروتکلIP و شبکه جهانی با پروتکلIP، هزینه تامین ارتباط از محل مشترک تا مرکز ارائه دهنده خدمات به عهده مشترک است.

 •·  تعرفه اینترنت و اینترانت برای پهنای باند بیش از 155 مگابیت بر ثانیه، بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند 155 مگابیت بر ثانیه ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.

 •· در صورت تامین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز ارتباطات داده ها برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد، تعرفه بصورت تجمیع متناسب با ظرفیت درخواستی متقاضی برابر جدول تعرفه های مربوطه محاسبه گردد.

 واگذاری خدمات موقت شرکت مخابرات بر اساس آیین نامه و محاسبه هزینه بصورت روز شمار طبق جداول مصوب اقدام خواهد گردید.

ساعات كاري موثر: 24 ساعت كاري در طول يك شبانه روز كه در اين ضوابط محاسبات مربوط به كاهش سطح كيفيت خدمات بر
اساس ساعات كاري موثر انجام خواهد شد.و با توجه به نوع خدمات ارایه شده به مشترکین تجاری دیتا (سطح برنز) برای تمامی مشترگین تجاری لازم است.


مصوبه شماره 2 جلسه شماره 177مورخ 1392.8.12کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات


 تعرفه ارتباطات داخل استانMPLS    

 

نقطه به نقطه

MPLS

سرعت

يكماه و نيم شهري

يكماه و نيم بين شهري

ماهانه شهري

ماهانه بين شهري

يكماه و نيم شهري

يكماه و نيم بين‌ شهري

ماهانه شهري

ماهانه بين شهري

64 K

450,000

675,000

300,000

450,000

525.000

750.000

350.000

500.000

128 K

675,000

1,012,000

450,000

675,000

787.000

1.125.000

525.000

750.000

256 K

1,125,000

1,687,000

750,000

1,125,000

1.312.000

1.875.000

875.000

1.250.000

512 K

1,800,000

2,700,000

1,200,000

1,800,000

2.100.000

3.000.000

1.400.000

2.000.000

1 M

2,700,000

4,050,000

1,800,000

2,700,000

3.150.000

4.500.000

2.100.000

3.000.000

2 M

4,500,000

6,750,000

3,000,000

4,500,000

5.250.000

7.500.000

3.500.000

5.000.000

4 M

7,200,000 

10,800,000 

4,800,000 

 7,200,000

8.400.000

12.000.000

5.600.000

8.000.000

8 M

11,250,000

16,875,000

7,500,000

11,250,000

13.125.000

18.750.000

8.750.000

12.500.000

20 M

 17,100,000

25,650,000 

11,400,000 

17,100,000 

19.950.000

28.500.000

13.300.000

19.000.000

34 M

29,250,000

43,875,000

19,500,000

29,250,000

34.125.000

48.750.000

22.750.000

32.500.000

100M

49,050,000

73,575,000

32,700,000 

49,050,000

57.225.000

81.750.000

38.150.000

54.500.000

155 M

76,500,000

114,750,000

51,000,000

76,500,000

89.250.000

127.500.000

59.500.000

85.000.000

 

    تعرفه خدمات اينترانت

 

سرعت

64 K

128 K

256K

512K

1M

2M

4M

8M

20M

34M

100M

155M

ماهانه

210.000

315.000

525.000

840.000

1.260.000

2.100.000

3.360.000

5.250.000

7.980.000

13.650.000

22.890.000

35.700.000

يك ماه و نيم

315.000

472.500

787.500

1.260.000

1.890.000

3.150.000

5.040.000

7.875.000

11.970.000

20.475.000

34.335.000

53.550.000

 

به تعرفه های اعلامی و همینطور میزان 25% کاهش هزینه خرید پهنای باند می شود .  

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 2364
قیمت روز قبل: 2341