صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران > مخابرات منطقه ٣تهران 

مخابرات منطقه ٣تهران

 


اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران

نشاني : خيابان پيروزي ، سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك2

شماره تلفن:  33334444 - 33331111 

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات منطقه 3

مركز مخابرات

تلفن تماس

پيش شماره

نشاني

منطقه 3

مديركل

33334444

33331111

-

خ پيروزي سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك 2

ملت

رئيس مركز

33978403

3391،3390،3311

3394،3393،3392

3396،3395

3397،3399،3398

خ سعدي جنوبي خ اكباتان

امور مشتركين

9و33978407

شهيد ديالمه

رئيس مركز

33545002

3313،3312،3350،

3351، 3352،3354

3355،3356

خ ري نبش كوچه اربابي جنب بيمارستان شهيد اندرزگو

امور مشتركين

33134743

33542099

پيروزي

رئيس مركز

33253010

3332،3331،3330

3335،3334،3333

3336،3378،3379

خ پيروزي سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك 2

امور مشتركين

33253002

33253007

الغدير

رئيس مركز

33696920

3302،3301،3300

3303،3343

3368،3369،3370

3371،3372،3373

ميدان خراسان خ خاوران خ شهيد مينائي

امور مشتركين

31 و 33696930

هجرت

رئيس مركز

33646422

3365،3315،3314

3366،3364،3380

3381،3382،3383،3384

خ افسريه خ هفدهم

امور مشتركين

42و41و40و33646339

شهيد اشرفي‌اصفهاني

رئيس مركز

33079700

33062040

3307،3306،3305

3316،3310،3308

3317،3318،3319،3309

خ پيروزي انتهاي خ نبرد جنب تاكسيراني

امور مشتركين

33079702

33079703

شهيد درزي

رئيس مركز

33888815

3361،3360

3388،3389

كيانشهر ميدان امام رضا (ع)

امور مشتركين

33608040

33608050

شهيد عربسرخي

رئيس مركز

33776177

3337،3338،3339

3374،3375،3376

3363،3377

فلكه اول دولت آباد خ ش احمد علي نواز نرسيده به صفائيه

امور مشتركين

1-33776250

شهيد مشهدي مهدي

رئيس مركز

33482018

33491111

3347-3346-3345

-3324-3386-3387-3357

خ خاوران بالاتر از ميدان آقانور

امورمشتركين

33482081

33482085

شهيد نبوي

رئيس مركز

33419050

3342-3341-3340

جاده ورامين ، سه راه تقي‌آباد سمت چپ جاده

امورمشتركين

33411050

33411090

سعدي

رئيس مركز

33979348

33979348

3397

خ سعدي شمالي چهارراه سعدي خ ش مرادي‌پور

امورمشتركين

77686848

77686849

شهيد باكري

رئيس مركز

33200035

33200036

3320-3321-3322

-3323-3324

بزرگراه بسيج (اتوبان افسريه) سه راه تختي بلوار هجرت بالاتر از ميدان ش باكري

امورمشتركين

33200038

33200039

قيامدشت

رئيس مركز

33582033

3358-3359

جاده خاوران شهرك قيامدشت چهاراه مخابرات مركز ش كريم‌لو

امورمشتركين

33581033

33581044

33582066

خاورشهر

رئيس مركز

33855200

3326-3385

جاده خاوران ، خاورشهر فاز 1 خ شهيد عدالت پژوه كوي مخابرات

امورمشتركين

33857223

33857600

اداره پاكدشت

رئيس مركز

81- 36016080


پاكدشت خ مطهري رويروي فرمانداري كوچه مخابرات

امورمشتركين

36016095

مرصاد

رئيس مركز

36016030

3603-3604-3601-3602


امورمشتركين

36016096

پيشوا

رئيس مركز

36722222

36724010

3671-3672-3673

پيشوا جنب سه راه شهرداري


امورمشتركين

36723668

36733668


مرکزمخابرات

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

قرچک

رئیس اداره

36144444

3610 الی 3617

3619

قرچک - خیابان اصلی - نبش خیابان آزادگان

امورمشترکین

36126050

باقرآباد(15خرداد)

رئیس مرکز

36132222

امورمشترکین

36166051و2

شهید بهشتی

معاون مرکز

36125555

امورمشترکین

1-36142300

شهید باهنر

معاون مرکز

36171111

امورمشترکین

1-36142300

ورامین

رئیس اداره

36242222

3629الی 3624


ورامین - میدام امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - خیابان معلم خیابان دولت

امورمشترکین

36245173

امورمشترکین

36245178

شهید مومن

رئیس مرکز

36273007

29-3620

خیرآباد

رئیس مرکز

36232222

23-3620

امورمشترکین

36235178

امورمشترکین

36235177

دهوین

رئیس مرکز

36222222

3622و3678

امورمشترکین

36225178

صنعتی خاوران

رئیس اداره

33286280

33286270

3328

جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران

امورمشترکین

33286279

33286278

سهام

قیمت پایانی سهام: 2275
قیمت روز قبل: 2267