صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران > مخابرات منطقه ٣تهران 

مخابرات منطقه ٣تهران

 


اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران

نشاني : خيابان پيروزي ، سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك2

شماره تلفن:  33334444 - 33331111 

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات منطقه 3

ردیف

مرکز مخابرات

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره ها

نشانی

1         

منطقه 3

مديركل

33334444

33331111

-

خ پيروزي سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك 2

2         

ملت

رئيس مركز

33978403

3399 الی 3390

3311-3661-3605

خ سعدي جنوبي خ اكباتان شرقی

امور مشتركين

9 الی 33978406

3         

شهيد ديالمه

رئيس مركز

33545002

3313-3312

3352 الی 3350

3356 الی3354

خ ري نبش كوچه اربابي جنب بيمارستان شهيد اندرزگو

امور مشتركين

33134743

33542099

4         

پيروزي

رئيس مركز

33253010

3336 الی 3330

3379-3378

3325-3684-3660-3367

خ پيروزي سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك 2

امور مشتركين

7 الی 33253005

5         

الغدير

رئيس مركز

1و33696920

3303 الی 3300

3343-3373 الی 3368

1و3630 -3662

ميدان خراسان خ خاوران خ شهيد مينائي

امور مشتركين

31 و 33696930

6         

هجرت

رئيس مركز

33202100

33645700

3315-3314

3364 الی3366

3384 الی 3380

خ افسريه خ هفدهم

امور مشتركين

42و41و40و33646339

7         

شهيد اشرفي‌اصفهاني

رئيس مركز

33062040

3308 الی3305

3310-3309

3319 الی 3316

خ پيروزي انتهاي خ نبرد جنب تاكسيراني

امور مشتركين

33079702

33079703

8         

شهيد درزي

رئيس مركز

33888815

3361-3360

3388-3389

كيانشهر ميدان امام رضا (ع)

امور مشتركين

33608040

33608050

9         

شهيد عربسرخي

رئيس مركز

33776188

3339-3338-3337

3376-3375-3374

3377-3363-3665-3680

فلكه اول دولت آباد خ ش احمد علي نواز نرسيده به صفائيه

امور مشتركين

1-33776250

10     

شهيد مشهدي مهدي

رئيس مركز

33482018

85و33482081

3345 الی 3347

3324

3357-3387-3386

خ خاوران بالاتر از ميدان آقانور

امورمشتركين

85و83و33482081

 

11     

شهيد نبوي

رئيس مركز

33407040

33419050

3342 الی3340

جاده ورامين ، سه راه تقي‌آباد سمت چپ جاده

امورمشتركين

33411050

33411090

12     

سعدي

رئيس مركز

33979348

77686847

3397

خ سعدي شمالي چهارراه سعدي خ ش مرادي‌پور

امورمشتركين

77686848

77686849

13     

شهيد باكري

رئيس مركز

33200035

33200036

3324 الی 3320

بزرگراه بسيج (اتوبان افسريه) سه راه تختي بلوار هجرت بالاتر از ميدان ش باكري

امورمشتركين

33200038

33200039

14     

قيامدشت

رئيس مركز

33582033

3357-3358-3359

بزرگراه امام رضا شهرك قيامدشت چهاراه مخابرات مركز ش كريم‌لو

امورمشتركين

33581033

15     

خاورشهر

رئيس مركز

33855200

3326-3385

جاده خاوران ، خاورشهر فاز 1 خ شهيد عدالت پژوه كوي مخابرات

امورمشتركين

33857223

33857600

16     

صنعتی خاوران

رئیس اداره

33286280

33286270

3328

جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران

امورمشترکین

33286279

33286278

17     

اداره پاكدشت

رئيس اداره

81- 36016080

36021515

 

3604-3603

پاكدشت خ مطهري رويروي فرمانداري كوچه مخابرات

امورمشتركين

36016096

18     

مرصاد

رئيس مركز

36016030

3601-3602

امورمشتركين

36016096

19     

حضرت قائم

رئیس مرکز

36074500

3607-3608-3644

پاکدشت میدان پارچین پشت دانشگاه پیام نور

امورمشترکین

3674504

20     

پيشوا

رئيس اداره

36722222

36724010

3671-3672-3673

پيشوا جنب سه راه شهرداري

امورمشتركين

36723668

36733668

21     

قرچک

رئیس اداره

 

36144444

36122222

3610 الی 3619

3612و3614و3615و

3617و3611و

3613و3616

قرچک - خیابان اصلی - نبش خیابان آزادگان

امورمشترکین

36126050

22     

باقرآباد(15خرداد)

رئیس مرکز

36132222

امورمشترکین

2و36166051

23     

شهید بهشتی

رئیس مرکز

36121111

امورمشترکین

1-36142300

24     

شهید باهنر

رئیس مرکز

36171111

امورمشترکین

1-36142300

336050

25     

ورامین

رئیس اداره

36242222

3629الی 3624

9 الی3624

 

ورامین - میدام امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - خیابان معلم خیابان دولت

امورمشترکین

36245173

36245178

 

شهید مومن

رئیس مرکز

36273007

3620 الی 3629

 

خیرآباد

رئیس مرکز

36232222

3620 الی 3623

امورمشترکین

36235178

36235177

 

دهوین

رئیس مرکز

36222222

3622و3678

امورمشترکین

36225178

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976