صفحه اصلي > محصولات و سرویس ها > کمپین ها وطرح ها 

کمپین ها وطرح ها

کمپین ها وطرح ها

جشنواره اینترنت پر سرعت ADSL"همسفر"

طرح کسب و کار

کمپین رنگ باران

بسته های رنگ باران،بسته های ترافیکی 12 ماهه پیش پرداخت و پس پرداخت، بسته های حجمی فوتون

بسته های ترکیبی ADSL؛ ابریما و زینما

سرویس باندل

سرویس ADSLدانشجویی و سرویس باندل VOICE، VDSL و IPTV ویژه مهرگان