منابع انسانی

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976